Dowiedz się, jak firma Darimex może pomóc Ci w roli inwestora zastępczego.

• Unikniesz problemów z wyborem wykonawcy poprzez sprawdzanie referencji gwarantujących jego wiarygodność, uczciwość, posiadane doświadczenie.

• Uzyskasz profesjonalną umowę zabezpieczającą twoje interesy.

• Będziesz mógł dalej prowadzić dotychczasowe życie zawodowe i prywatne przez okres trwania budowy.

Nadzór inwestorski polega na:

• Reprezentowaniu zleceniodawcy (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych ( wszystkie branże) pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

• Sprawdzaniu jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez sprawdzanie przedkładanych atestów, deklaracji, aprobat.

• Sprawdzaniu podwykonawców dopuszczonych do robót budowlanych.

• Rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.

• Kontrolowaniu i weryfikacji przedkładanych kosztorysów.

• Informowaniu zleceniodawcy o konieczności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy.

• Potwierdzaniu faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy zleceniodawcą i wykonawcą a w szczególności sporządzeniu (akceptacji) protokołów odbioru wykonania prac na podstawie których wystawiane są faktury częściowe.

• Sprawdzaniu i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

• Uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

• Prowadzeniu narad koordynacyjnych.

• Udziale w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, odbiorach gwarancyjnych.

• Sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej.

• Doprowadzimy bezpiecznie każdą inwestycję do pomyślnego zakończenia zgodnie z oczekiwaniami inwestora, dzięki zdobytemu doświadczeniu, wiedzy i uczciwości.

• Umożliwiamy normalne (dotychczasowe) funkcjonowanie inwestora w okresie budowy bez konieczności zmiany planów zawodowych i prywatnych.

• Gwarantujemy precyzyjne wyliczenie kwot w stosunku do faktycznie wykonanych dotychczas robót.

• Gwarantujemy wysoką jakość odbieranych, wykonanych robót budowlanych.

• Oferujemy usługi nieprzerwanie od ponad 10 lat.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi ustalana jest indywidualnie i zależy od formy sprawowanego nadzoru (inwestor zastępczy lub nadzór inwestorski), wielkości inwestycji, stopnia trudności, czasu jej trwania i lokalizacji.

Nadzór inwestorski różni się od inwestora zastępczego niższą ceną za usługę z powodu braku skomplikowanego procesu wyłonienia (wyboru) generalnego wykonawcy i sporządzenia profesjonalnej umowy pomiędzy inwestorem (zleceniodawcą) i generalnym wykonawcą, kontroli i egzekwowaniu jej postanowień.

More About Us?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

Get It Now!
Adres biura: Al. Rzeczypospolitej 17/41, 02-972 Warszawa
NIP: 542-106-52-70 | Regon: 200124581
© 2008-2019 Darimex.it. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Created with Good template by TemplateMag