Darimex Nadzór Inwestorski

Zapoznaj się z naszą ofertą

Inni o nas

Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu i ogromnemu zaangażowaniu, nadzór rozwiązywał z powodzeniem liczne problemy projektowe i realizacyjne. Polecam firmę Darimex obecnym i przyszłym inwestorom

dr n. med. Krzysztof Szafałowicz

Prywatna Praktyka Lekarska

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonym harmonogramem terminie.

mgr inż. Jerzy Tokajuk

z-ca Kanclerza ds. Technicznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Firma Darimex dała się poznać jako solidny i fachowy partner. Obiekt został zrealizowany w przewidzianym terminie. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki poziom świadczonych usług. Z jakości robót jak i terminowości wykonanych prac jesteśmy zadowoleni i z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Darimex jako wzór dobrej współpracy.

mgr inż. Cezary Zajkowski

Prezes Zarządu

KPK Sp. z o.o.

Współpraca z P. Dariuszem układa się bez zastrzeżeń. Oceniamy Jego jako bardzo sumiennego i rzetelnego fachowca z zakresu robót budowlanych, godnego zaufania i polecenia innym inwestorom.

mgr inż. Jarosław Michałowski

Prokurent

KPK Sp. z o.o.

Firma Darimex wykazała się dużą znajomością zagadnień projektowych i rozwiązań konstrukcyjnych. Dzięki współpracy z w/w firmą uniknęliśmy licznych problemów czekających na inwestorów. Z pełną satysfakcją zamierzamy powierzyć im pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji jako godnemu i rzetelnemu partnerowi, firmie.

Dariusz Ciszewski

Prezes Zarządu

KPKM Sp. z o.o.

Wszystkie nadzorowane roboty na budynku zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i charakteryzują się dobrą jakością ich wykonania W związku z powyższym z przyjemnością możemy polecić firmę Darimex jako rzetelnego i godnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Stanisław Juszkiewicz

Dyrektor ds. handlowych

Kalter Sp. z o.o.

Ocena końcowych robót pozwala polecić firmę Darimex jako solidnego i profesjonalnego inspektora nadzoru inwestorskiego. Nasze przyszłe inwestycje zamierzamy realizować z w/w firmą. Jej ogromne doświadczenie, kompetencja i elastyczność jest gwarancją osiągnięcia sukcesów inwestycyjnych.

Marcin Moskwa

Wiceprezes Zarządu

KPKM Sp. z o.o.

Strona Główna › Nasza oferta

nasza oferta

Nawiązując z nami współpracę, maksymalnie zaoszczędzisz czas i pieniądze przeznaczone na inwestycję.

Inwestor zastępczy
* Przygotowanie oferty
* Przygotowanie umowy
* Wybór wykonawcy (zorganizowanie przetargu)

Nadzór inwestorski
* Formalno-prawne przygotowanie inwestycji
* Kontrola jakości i stanu zaawansowania robót
* Nadzór nad przestrzeganiem przepisów budowlanych
* Kontrola dokumentów finansowych wystawianych przez wykonawców

Zarządzanie budową
* Kontrolowanie prac budowlanych
* Koordynacja, nadzór i ocena prac projektowych
* Organizacja i zarządzanie budową, kompleksowe rozliczenie
* Zarządzanie kosztami, budżetem i jakością

Dodatkowe usługi
* Doradztwo techniczne
* Przeglądy stanu technicznego

Okresowo co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Okresowo, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Okresowo, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą objęte będzie również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego.

* Sporządzanie kosztorysów
* Pomoc przy wyborze firmy wykonawczej i projektowej
* Rozliczanie robót dodatkowych

Frima Darimex gotowa jest do wykonania wszelkich usług związanych z procesem budowlanym oraz inwestorskim.

nasi partnerzy pobierz naszą ofertę

© 2012 Darimex.it. Wszystkie prawa zastrzeżone